ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Show simple item record

dc.contributor.author ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด
dc.date.accessioned 2019-06-14T09:08:48Z
dc.date.available 2019-06-14T09:08:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร. (2561). การวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี. 9(2), หน้า 257-271. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4721
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนโดย ใช้รูปแบบการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 59 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการคัดเลือกแบบ เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความต้องการและแบบบันทึกการสนทนา กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการวัดผลประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.30) ตามด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (3.28) และ ด้านเนื้อหา สาระอยู่ในระดับปานกลาง (2.91) ตามลาดับ ในการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนาต้องการรูปแบบการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนโดยเน้นการเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศในอาเซียนมากที่สุด โดยต้องการการเรียนการสอนแบบไม่เคร่งเครียด มีกิจกรรมกลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน ประเมินผลจากการปฏิบัติจริง จากการเก็บคะแนน จากแฟ้ม สะสมงาน คะแนนสอบย่อย และคะแนนการแต่งตัวและเข้าเรียนตรงเวลา เป็นต้น en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน en_US
dc.title การวิเคราะห์ความต้องการในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง en_US
dc.title.alternative The Needs Analysis in the English for ASEAN Course by Using the Learner Centered Instructional Model en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor puttachart.ls@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics