ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพกระทำงานของ นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Show simple item record

dc.contributor.author สุพัตรา, รักการศิลป์
dc.contributor.author เอมอร, แสวงวโรตม์
dc.contributor.author ผกามาศ, มูลวันดี
dc.date.accessioned 2019-05-31T04:09:54Z
dc.date.available 2019-05-31T04:09:54Z
dc.date.issued 2019-05-31
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4642
dc.description.abstract การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เืพ่อศึกษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปรียบเทียบจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตาม เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน... en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.relation.ispartofseries ;23/2562
dc.subject จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน en_US
dc.subject ประสิทธิภาพการทำงาน en_US
dc.subject ผู้ทำบัญชี en_US
dc.title ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพกระทำงานของ นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics