ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลของปุ๋ยคอกมูลกระบือ ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ และปุ๋ยพืชสด ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล en_US
dc.contributor.author ซ่อนกลิ่น, เกรียงไกร
dc.contributor.author เอี่ยมรัมย์, ประกาศ
dc.contributor.author จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ
dc.date.accessioned 2018-12-14T03:41:57Z
dc.date.available 2018-12-14T03:41:57Z
dc.date.issued 2561-11-26
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4420
dc.description ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,2561 en_US
dc.description.abstract Study on the effect of manure buffaloes Fertilizer fermentation, cherry and fresh manure. Effect of yield on hybrid varieties. Four replicates were used for the experiment. The treatments were as follows: Method 1 Controlled Growing Tomatoes Hybrid Non-Fertilized Treatment 2 Tomato Growing Hybrid Manure 500 kg / rai. Treatment 3: Grow hybrid tomatoes. Add 1 liters of cherry juice: 10 liters of water every 7 days. And the fourth method of growing hybrid tomatoes. Add fresh green manure at preparation. The experiment on yield of hybrid tomato The average yield and fresh weight of hybrid tomatoes showed that during the two harvesting periods, 106 days of harvesting and 120 days of harvesting were found. Manure for buffaloes at 1 sack per plot. Can help yield in the number of results. The size of the fruit The highest yield of hybrid tomato. The first was control of tomato hybrid cultivars without fertilizers. It can be seen that the use of manure gives the highest amount of hybrid varieties. Therefore, it should be used to manure buffalo manure in tomato. For better returns. en_US
dc.description.abstract กำรศึกษำผลของปุ๋ยคอกมูลกระบือ ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่และปุ๋ยพืชสด ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม วางแผนกำรทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 4 สิ่งการทดลอง การทดลองละ 10 ซ้ำ โดยทำการปลูกในระบบไร่ แบ่งกรรมวิธีการทดลองได้ดังนี กรรมวิธีที่ 1 Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ไม่ใส่ปุ๋ย กรรมวิธีที่ 2 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 500 กิโลกรมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่น้ำหมักจำกหอยเชอรี่ ปริมำณ 1ลิตร:น้ำ10 ลิตรรดทุกๆ7วัน และกรรมวิธีที่ 4 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยพืชสดแบบไถกลบตอนเตรียมแปลง จำกกำรทดลองด้านการให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ขนาดของผลและน้ำหนักสดเฉลี่ยของผลมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม เห็นได้ว่ำ ในช่วงกำรเก็บผลผลิตทั้ง 2 ช่วง คือที่อายุการเก็บเกี่ยว 106 วันและอายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน พบว่ากรรมวิธีที่ 2 ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ใส่ปุ๋ยคอกมูลกระบืออัตรา 1 กระสอบต่อ1แปลง สามำรถช่วยให้ผลผลิตในด้านจำนวนผล ขนาดของผลทะเขือเทศ และน้ำหนักของผลผลิตมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่และ ปุ๋ยพืชสด ส่วนกรรมวิธีที่ 1 Control ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ไม่ใส่ปุ๋ย ให้ผลผลิตในทุกด้้านน้อยที่สุด จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยคอกให้ปริมาณในด้านต่างๆของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมมากที่สุด ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ปุ๋ยคอกมูลกระบือในการปลูกมะเขือเทศ เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่ำ en_US
dc.description.sponsorship Burirum Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม , ปุ๋ยคอกมูลกระบือ , ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ , ปุ๋ยพืชสด hybrid tomatoes, buffalo manure, fermented manure, chrysalis, fresh manure en_US
dc.title ผลของปุ๋ยคอกมูลกระบือ ปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่ และปุ๋ยพืชสด ที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม en_US
dc.title.alternative The Effect of Manure Buffaloes Fertilizer Fermentation, Cherry and Fresh Manure. Effect of Hybrid Tomato en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ en_US
dc.contributor.emailauthor lertpoom.c@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics