ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน

Show simple item record

dc.contributor.author ศรัญญา มณีทอง
dc.date.accessioned 2018-09-26T03:36:51Z
dc.date.available 2018-09-26T03:36:51Z
dc.date.issued 61-01-01
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) en_US
dc.identifier.issn 1906-4713
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4351
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมในการหาปริมาณโลหะซีลีเนียม ตะกั่ว และโครเมียม ที่มีในผักพื้นบ้าน (ผักโขม ผักปลัง ผักแขยง และผักชีฝรั่ง) โดยเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมเห็ด ตำบลในเมือง และตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ตำบลละ 4 ตัวอย่าง ซึ่งแต่ละตัวอย่างทำการวิเคราะห์ 3 ซ้ำ โดยวิธีแกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี (GF-AAS) ได้ศึกษาสภาวะการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อนำตัวอย่างที่ได้จากการเตรียมไปหาปริมาณโลหะ สำหรับสภาวะการเตรียมตัวอย่างได้ใช้กรดไนตริกเข้มข้น 65 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 1, 2 และ 3 มิลลิลิตร ระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยตัวอย่าง คือ 20 40 และ 60 นาที และอุณหภูมิที่ใช้ในการย่อยตัวอย่าง คือ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส ตามลำดับ จากนั้นนำตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะโดยวิธี GF-AAS ผลการศึกษาสภาวะการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมพบว่า การใช้ปริมาตรกรดไนตริก 2 มิลลิลิตร ระยะเวลาในการย่อย 20 นาที ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งพบปริมาณโลหะสูงว่าสภาวะอื่น พืชชนิดเดียวกันจากต่างตำบลมีปริมาณโลหะแต่ละชนิดใกล้เคียงกันสำหรับพืชต่างชนิดกันพบปริมาณโลหะแต่ละชนิดแตกต่างกัน และจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผักพื้นบ้านแต่ละชนิดมีปริมาณโลหะน้อยมาก ซึ่งปริมาณโลหะที่พบไม่เกินปริมาณที่กำหนดให้มีได้ในผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคจากข้อกำหนดของสถาบันอาหารของประเทศไทย ปี 2554 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ผักพื้นบ้าน การเตรียมตัวอย่าง ซีลีเนียม ตะกั่ว โครเมียม Local Vegetable, Sample Preparation, Selenium, Lead, Chromium en_US
dc.title การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน en_US
dc.title.alternative Study of Appropriate Preparation Conditions for Metal Determination (Selenium, Lead and Chromium) in Local Vegetables by Using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GF-AAS) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics