ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามแนวคิด 4 Cs เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author อาจารย์ณัฐวุฒิ, ชูขวัญ
dc.date.accessioned 2018-07-16T08:02:34Z
dc.date.available 2018-07-16T08:02:34Z
dc.date.issued 2018-07-20
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4230
dc.description.abstract บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาบริบท การพัฒนาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพื่อได้แนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ประกอบการ หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งฐานข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 1,321 ธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็นภาคการผลิต ซื้อมาขายไป ภาคบริการ ธุรกิจอาหาร130 ในเขตพื้นที่ 23 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการถอดคำสัมภาษณ์ และ focus group และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาคำตอบด้านศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การศึกษานี้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ ซึ่งมีแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าบริบทด้านเศรษฐกิจ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2557-2559 โดยเฉพาะนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะธุรกิจผลิตและการให้บริการ การเกิดความเข้มแข็งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในช่วงปี 2558 เป็นต้นมาทำให้ส่งผลต่อจริยธรรมในการทำงานของบุคลากรที่มีมาตรฐานระดับสากล ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตามแนวคิด 4Cs ประกอบด้วย การส่งเสริมด้านทัศนคติ (Contribute attitude ) การสื่อสาร (Communication) ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ (consequence performance) การควบคุมให้คงอยู่ (Control stable) คำสำคัญ จริยธรรม การส่งเสริมด้านทัศนคติ การสื่อสาร ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน การควบคุมให้คงอยู่ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject จริยธรรม การส่งเสริมด้านทัศนคติ การสื่อสาร ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน การควบคุมให้คงอยู่ en_US
dc.title กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามแนวคิด 4 Cs เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Strategy for developing ethics in the operation of personnel in Small and Medium Enterprises in Area Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor drrapheephan@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics