ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing รายงานการวิจัย by Subject "เว็บไซต์"

Browsing รายงานการวิจัย by Subject "เว็บไซต์"

Sort by: Order: Results:

  • วีราพัชร์, ปุญญพัฒนศิริ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-06-19)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้พั ...
  • สุธาทิพย์, สาทพลกรัง; สัญชัย, ครบอุดม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558)
    การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account