ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุนหมบู่้าน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author สาทิศ ปิงรัมย
dc.contributor.author ปรีชา ปาโนรัมย
dc.contributor.author สุริยา รักการศิลป์
dc.date.accessioned 2018-03-02T07:43:08Z
dc.date.available 2018-03-02T07:43:08Z
dc.date.issued 2561-01-16
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3984
dc.description บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุน หมู่บ้าน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการ บริหารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการ จ านวน 70 คน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านภายในเขตต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล า ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 340 คน ได้มาโดยการค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 และสุ่มโดยวิธีแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบส ารวจ รายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 7.56 – 52.01 มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41 – 50 ปี การระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท 2) การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนิติธรรม รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม ด้านความคุ้มค่า และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความโปร่งใส ตามล าดับ และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานของกองทุน หมู่บ้าน ในเขตต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ ควรให้สมาชิกทุกคนร่วมท างานอย่างเข้าใจ และรักษาระเบียบกติกาพร้อมทั้งคณะกรรมการด้วย รองลงมาคือ ควรให้ประธานกองทุนตั้งข้อบังคับและกฎเกณฑ์ให้เด่นชัด และกองทุนหมู่บ้านต้องเข้า มีส่วนร่วมในการพิจารณาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดอบรมคณะกรรมการกองทุนในระดับ อ าเภอเป็นประจ าทุกปี ตามล าดับ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.subject การบริหาร en_US
dc.subject กองทุนหมู่บ้าน en_US
dc.subject Enhancing the efficiency en_US
dc.subject Administration en_US
dc.subject village funds en_US
dc.title แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุนหมบู่้าน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics