ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Author "กมลฉัตร, กลอมอิ่ม"

Browsing บทความ (Articles) by Author "กมลฉัตร, กลอมอิ่ม"

Sort by: Order: Results:

  • กมลฉัตร, กลอมอิ่ม; ดวงจันทร, สีหาราช; อัคกะบัทคาน, ปาทาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยการนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูดานการ อนุรักษสิ่งแวดลอม การปลูกปาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แกนักเรียนและคุณครูในโรงเรียน 2) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account