Search

Browse

My Account

Discover

  • Author

  • Subject

    • การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคที่นำไปสู่ความสุขแท้ ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการตีความปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคประกอบด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสารัตถะของปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นวัฒนธรรมกระบวนทรรศน์หลังนวยุค 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสูงส่งดุจดั่งเป็นศาสนากระบวนทรรศน์หลังนวยุค และ 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นความสุขแท้ตามสัญชาตญาณปัญญา ดังนั้น การวิธานกระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคท าให้มนุษย์ได้มีความสุขแท้ตามความเป็นจริงได้ คำสำคัญ: ความสุขแท้ตามความเป็นจริง, กระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุค, คุณภาพชีวิต (1)
    • ... View More
  • Date Issued

  • Has File(s)