Filter by: Subject

Results Per Page:

"การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น3 . ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น3 . ระหว่างวันที่ 9-11 ตค. 61 (1)
"วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Buddhist Culture and Sustainable) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (1)
Guidebook For New Student 2563 (1)
Guidebook For New Student 2563 คู่มือนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (1)
การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (1)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (1)
การรับสมัครขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 แจ้งความจำนงภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 (1)
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (1)
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 (1)
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account