ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Title

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Title

Sort by: Order: Results:

 • สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-04-23)
  การจัดการวัชพืชโดยใช้สารเคมีนับเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพสามารถเลือกทำลายวัชพืชได้อีกทั้งยังใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายงานว่า ในแต่ละปีมีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชสูงถึง ...
 • จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-05-12)
  การปลูกพืชไร้ดิน เป็นการปลูกพืชแบบหนึ่งซึ่่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน สามารถปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่ว่าจะปลูกจำนวนน้อยหรือการปลูกแบบเศรษฐกิจเชิงการค้า สามารถใช้เทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับพ ...
 • ศรีวิโรจน์, กฏษฏา; บุญคร, กิตติศักดิ์; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ศึกษาประสิทธิภาพน้้าหมักชีวภาพจากมูลจิ้งหรีด มูลแมงสะดิ้งและมูลไส้เดือนที่ส่งผลต่อการปลูกดาวเรือง ดำเนินการทดลอง ณ บ้านเลขที่ 153/14 ต.อีสาน. อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - วันที่ 27สิงหาคม 2559 ...
 • ศรีเหรา, อัญมณี; อุรีรัมย์, ณภัทร; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-12-23)
  การทดสอบหาอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาที่เหมาะสมต่อผลผลิตของถั่วฝักยาวอินทรีย์ที่มีอัตราส่วนแตกต่างกันที่มีผลต่อความยาวและน้ำหนักผลผลิตของถั่วฝักยาว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Complete Randomize Design (CRD) ...
 • เวารัมย์, ชลิตา; ครุฑประโคน, เสาวลักษณ์; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-11-26)
  การพัฒนาสูตรน้ำหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง จุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการใช้สารกำจัดแมลงชีวภาพชนิดต่างๆ ต่อการก้าจัดแมลงและการเจริญเติบโตของผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโด ...
 • ณ พัทลุง, นิจพร; สิริชัยเวชกุล, สิริพร; ช่วงชัย, วรนิษฐา; เสาวณี, ชาติเพชร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2009)
  การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของการใช้ปุ๋ยผสมเองในการผลิตผักกาดฮ่องเต้เมื่อใช้สิ่ง ทดลองชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ปุ๋ยคอกอัดเม็ด อัตรา 1,000 กก./ไร่ 3) ปุ๋ยเคมี สูตร 20-10-10 อัตรา 30 กก./ไร่ 4) ...
 • แสนลด, ปนัดดา; พรมชาติ, ศิริยุพา; มุสิกา, อารยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2023-02-25)
  การทดลองครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสูตรน้ำพริกทั้ง 4 สูตร ว่าน้ำพริกสูตรใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการแปรรูปเห็ดเข็มทอง เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม เห็ดชิเมจิ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากที่สุดและเพื่อศึกขั้นตอนการทำน้ ...
 • แก้วหล่อ, นราวิชญ์; ปักเสติ, มุตติวัชญ์; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-11-26)
  การศึกษาต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานกรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการผลิต 2560/2561 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อย ...
 • นุชนารถ, สุนารี; ชาญณรงค, ทินวัฒน์; มุสิกา, อารยา; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-12-23)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะที่แตกต่างกันซึ่ง ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ฟางข้าวสับ ต้นกล้วยสับ และใบจามจุรี ในอัตราส่วน 70:30 ที่มีผลต่อการ เจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า โดยการทดลองน ...
 • บรรเทิงใจ, สุทัศน์; เกียนกุ, อณารินทร์; มุสิกา, อารยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2023-02-25)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนการทำน้ำมันสมุนไพรและเพื่อเปรียบเทียบน้ำมันสมุนไพรสูตรใดที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุด สูตรน้ำมันสมุนไพรทั้ง 3 สูตร ทำการทดลองที่ 54/2/2 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง ...
 • แช่มรัมย์, ธนกาญจน์; สุวรรณพัฒน์, สุรีรัตน์; มุสิกา, อารยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-11-26)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุเพาะที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดนางฟ้า และเพื่อลดต้นทุนการผลิตเห็ดนางฟ้า ทำการทดลอง ณ บ้านพักอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ...
 • ศรีผดุง, ธิดารัตน์; ขู่คำราม, ทองคำ; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-12-23)
  การเปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จากโค ไก่และสุกรในการพัฒนาการปลูกบวบเหลี่ยมสายพันธุ์การค้า ดาเนินการทดลอง ณ บ้านเลขที่ 78 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ตั้งแต่เดือน 7 มิถุนายน 2560 – วันที่ 10 กันยายน ...
 • ไกรกูล, นัจพร; โสรัมย์, พรรณพา; มุสิกา, อารยา; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-12-23)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย ทาการทดลองที่บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 13 บ้านละหาร ตำบลร่อนทอง อาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-30 เดือนกรกฎาคม 2560 ...
 • มุสิกา, อารยา; ข้อสกุล, ศศิธร; กาหลง, สุดารัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2023-02-25)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทาเทียนหอมสมุนไพรและเพื่อเปรียบเทียบสมุนไพรที่แตกต่างกันในการทาเทียนหอมสมุนไพร ทาการทดลองที่ บ้านเลขที่228 หมู่9 ตาบลโคกมะม่วง อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งการทดลองเป็น ...
 • แพงประโคน, ญาตาวี; ดงนางรัมย์, แสงอรุณ; มุสิกา, อารยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2023-02-25)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสูตรแหนมเห็ดทอดทั้ง 4 สูตร คือ สูตรแหนมเห็ดตามท้องตลาด สูตรแหนมเห็ดนางฟ้าทอด สูตรแหนมเห็ดออรินจิทอด สูตรแหนมเห็ดหอมทอด เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์สูตรใดที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน ...
 • สานุสันต์, สุชาดา; ชุลีกรกูล, ศรายุทธ; มีแก้ว, ภิญโญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-07-08)
  ผลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 8 สิ่งทดลองจานวน 3 ซ้า ดังนี้ 1) วิธีควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย : T1) 2) ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 30 ...
 • มุสิกา, อารยา; อินทะนู, คำภีรภาพ; วงศ์ชำนาญ, ตรีรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2556-05-06)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่เพาะด้วยฟางข้าวแห้ง และก้อนเชื้อเห็ดเก่า เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่เพาะด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเชื้อเห็ดเก่า และเพื่อนาผลการวิจัยไปเผยแพร่ ...
 • มุสิกา, อารยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-07)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่เพาะด้วยวัตถุดิบต่างชนิดกัน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลองสิ่งทดลองละ 50 ก้อน ได้แก่ (T1) ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ...
 • เทียนทอง, รวิภา; เอี่ยมตา, สิริวิภา; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-12-26)
  การเปรียบเทียบปุ๋ยสูตรมาตรฐาน A,B กับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป ในการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบ NFT (Nutrient Film Technique) กรรมวิธีการทดลอง 4 กรรมวิธี จำนวน12 ซ้ำ โดยมีการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มีกรรมวิธีดังนี้ ...
 • สมเสนาะ, พรพิมล; ทวีสิน, ศศิธร; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2023-02-01)
  การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตขึ้นฉ่ายโดยการใช้ปุ๋ยฮอร์โมนไข่และนมสดในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง การทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการใช้ฮอร์โมนที่มีผลต่อการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง เพื่อเป็นแ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account