Filter by: Subject

Results Per Page:

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (1)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน 2559 (1)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ สถาบัน ปีการศึกษา 2563 (1)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563 (1)
ดาวน์โหลด ตารางการประเมินที่ใช้ในภาคผนวกรายงานผลการประเมินฯ (1)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (1)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562) (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account