ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

 

Recent Submissions

 • สุธิตา, ญาตินิยม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2564)
  งานวิจัยเรื่องสื่อฐานการเรียนรู้อนุรักษ์ดอกดิน โรงเรียนบ้านยายคำ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการตั้งศูนย์การเรียนรู้ดอกดิน โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศ ...
 • ดาริกา, บุญมาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2564)
  จากการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองบุรีรัมย์แต่ละสถานที่ พบว่าสถาปัตยกรรมที่อยู่ใกล้ตัวเรามีความสวยงามอยู่หลากหลายมุมมอง ผนวกกับความสนใจในการถ่ายภาสถาปัตยกรรมและชอบในการสร้าง Content สร้างสรรค์ที่สามารถช่วยเสริมคำอธิบาย ...
 • วัชระ, ตุ้มทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2564)
  Lawson, Grubb, Prewer & Trebilcock, (1999, 10-12) กล่าวถึงประวัติของการก่อวร้างระบบโมดูล่าร์ไว้ว่า แนวคิดในการสร้างบ้านที่ผลิตจากในโรงงานนั้นเริ่มขึ้นในประเทศเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ ...
 • วัชรินทร์, แรมประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2564)
  วิจัยเล่มนี้ศึกษาเรื่องพลวัตของเรือนพื้นถิ่นไทยเขมรชุมชนสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน ความเชื่อ ลักษณะทางกายภาพวิเคราะห์รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของเรือนในชุมชนบ้านสวายจีกหมู่ ...
 • ยงยุทธ์, กึนรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2564)
  วิจัยเล่มนี้ศึกษาแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระบบ CAD ไปใช้การทำแบบก่อสร้างระบบ BIM แสดงกระบวนการนำข้อมูลแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระบบ CAD ...
 • อติกานต์, มโนบาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  บทคัดย่อ โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ บ้านหนองเพชรและบ้านหนองมะค่า ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนที่จะก่อให้ ...
 • ศรัญญา, คล้ายคลึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์มีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายของ จงั หวดั จึงไดจ้ ดั ทาโครงการข้ึนมาเพื่อรองรับต่อจานวนนกั ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน และเพื่อเป็ นการสร้างงานใหก้ บั คนวา่ งงานใหม้ ีรายได้ ...
 • ฐิิตินันท์, ไทยยิ่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการ เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า เมืองบุรีรัมย์มีสีสันในหลากหลายมิติ จึงได้มีแนวคิดที่จะน ...
 • นางสาวเอเชีย, เอกวิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากจากการจัดกิจกรรมหรือไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงมีความต้องการในแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ...
 • จิราภรณ์, ทะนวนรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  ปัจจุบันการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกักเก็บน้ำ และในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีการ รณรงค์ในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขื่อนกักเก็บน้ำเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนา มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ...
 • ศักดิ์ศรี, นุชารัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการออกแบบสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ในชุมชนท่องเที่ยวบ้าน สนวนนอกอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดทำแบบนำเสนอสถาปัตยกรรม และ เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุม ...
 • ธนกร, รอบแคว้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 3 มิติ เพื่อการก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Application of 3D presentation program for construction A case study of ...
 • สุกัญญา, ฝางนอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562)
  จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์มีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของจังหวัดจึงได้จัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อรองรับต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับคนที่ว่างงานให้มีรายได้ ...
 • ทศวรรษ, ใจภพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562)
  โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 13 เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของอาคาร ...
 • พิพัฒน์, เกรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562)
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ความเสียหายของอุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมาทำการศึกษาจำนวน 8 หลัง ได้แก่ วัดหนองบัวเจ้าป่า วัดบวร วัดหลักศิลา วัดโพธาราม วัดโพธิ์ทอง วัดบรมคงคา วัดท่าเรียบ ...
 • พลกฤษณ์, นวลเจริญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  เจ้าของโครงการมีที่ดิน ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 43,761.13 ตารางเมตร เจ้าของโครงการต้องการที่จะพัฒนาที่ดินสร้างเป็นรีสอร์ทและสนามฟุตบอล โดยมีความต้องการจำนวนบ้านพัก ...
 • ภารัชน์, เจ็นประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561)
  งานวิจัยการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการอนุรักษ์อุโบสถถิ่นภายในบริเวณภาคอีสานใต้ มี วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นมาของอุโบสถ์และความสําคัญของวัดติอชุมชน ศึกษา ประวัติความเป็นมาของอาคารและศึกษาลักษณะทางกายภาพข ...
 • สุภัทรา, มัตธิตะถัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  งานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากปัญหาด้านการวางผังบริเวณและการขาดแนวคิดในการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการที่ชัดเจน อาคารมีไม่เพียงพอสำหรับการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ และการขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด ...
 • บัณฑิต, แวงดงบัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การทำวิจัยเรื่องออกแบบโรงแรมจินตนารีสอร์ทครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวัตนธรรมท้องถิ่นแล้วนำมาประยุกต์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเน้นเรื่องการออกแบบอาคารให้ส ...
 • วันชัย, ยิ้มมะเริง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง สื่อเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนหนองบัวเจ้า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน บ้านหนองบัวเจ้าป่า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 2. ...

View more