ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ทุนมนุษย์, การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ทุนมนุษย์, การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน"

Sort by: Order: Results:

  • กิตติกร ฮวดศรี, พงษ์ศักดิ์ จงกรด, จิตติมา หาญยิ่ง, ลักษณาวดี มุ้งบ้ง, รังสิมา สว่างทัพ, ชนินาถ ทิพย์อักษร ุ, กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ และ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-05-21)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีกอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้กลุ่มประชากรในการศึกษาได้แก่ ผู้น ากลุ่ม หัวหน้า สมาชิกกลุ่มวิสา ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account