ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Author "กิตติกร ฮวดศรี, พงษ์ศักดิ์ จงกรด, จิตติมา หาญยิ่ง, ลักษณาวดี มุ้งบ้ง, รังสิมา สว่างทัพ, ชนินาถ ทิพย์อักษร ุ, กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ และ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์"

Browsing บทความ (Articles) by Author "กิตติกร ฮวดศรี, พงษ์ศักดิ์ จงกรด, จิตติมา หาญยิ่ง, ลักษณาวดี มุ้งบ้ง, รังสิมา สว่างทัพ, ชนินาถ ทิพย์อักษร ุ, กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ และ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์"

Sort by: Order: Results:

  • กิตติกร ฮวดศรี, พงษ์ศักดิ์ จงกรด, จิตติมา หาญยิ่ง, ลักษณาวดี มุ้งบ้ง, รังสิมา สว่างทัพ, ชนินาถ ทิพย์อักษร ุ, กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ และ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-05-21)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลสวายจีกอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้กลุ่มประชากรในการศึกษาได้แก่ ผู้น ากลุ่ม หัวหน้า สมาชิกกลุ่มวิสา ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account