ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Author "รพีพรรณ, พงศ์อินทร์วงศ์"

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Author "รพีพรรณ, พงศ์อินทร์วงศ์"

Sort by: Order: Results:

  • กิตติกร, ฮวดศรี; กิตติกวินท์, เอี่ยมวิริยาวัฒน์; รังสิมา, สว่างทัพ; รพีพรรณ, พงศ์อินทร์วงศ์; ชนินาถ, ทิพย์อักษร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาครั้งนี้สามารถนาผลการศึกษามาใช้เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนกา ...
  • รังสิมา, สว่างทัพ; ชนินาถ, ทิพย์อักษร; กิตติกวินท์, เอี่ยมวิริยาวัฒน์; กิตติกร, ฮวดศรี; รพีพรรณ, พงศ์อินทร์วงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-12-21)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการกระบวนทัศน์และความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 243 คน ...
  • รังสิมา, สว่างทัพ; ชนินาถ, ทิพย์อักษร; กิตติกวินท์, เอี่ยมวิริยาวัฒน์; รพีพรรณ, พงศ์อินทร์วงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปีการศึกษา 2558 (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงป ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account