ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านและเขียนค้าควบกล้า ชั นประถมศึกษาปีที่ 6

Show simple item record

dc.contributor.author สัมฤทธิ์, บวรเกิด
dc.date.accessioned 2017-09-27T08:19:15Z
dc.date.available 2017-09-27T08:19:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2495
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องการอ่านและเขียนค้าควบกล้า กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการ เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องการอ่านและเขียนค้าควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนค้าควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องการอ่านและเขียนค้าควบกล้า และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านและเขียนค้าควบกล้า กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองต้อ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ้านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 16 แผน ๆ ละ 1 ชั่วโมง หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องการอ่าน และเขียนค้าควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ้านวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 25 ข้อ มีค่าอ้านาจจ้าแนกระหว่าง 0.33 - 0.65 ค่าความยากตั้งแต่ 0.44 - 0.64 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 แบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ้านวน12 ข้อ มีค่า อ้านาจจ้าแนกระหว่าง .75 - . 98 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ Dependent Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องการอ่านและเขียนค้าควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.63 / 82.27 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องการอ่านและเขียนค้า ควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7823 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค้าควบกล้า ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนค้าควบกล้า โดยใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.18 ) en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การเรียนแบบร่วมมือ en_US
dc.subject การอ่าน en_US
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน en_US
dc.title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านและเขียนค้าควบกล้า ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics