ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Show simple item record

dc.contributor.author นภาพร, พะคุณละ
dc.date.accessioned 2017-09-27T07:02:32Z
dc.date.available 2017-09-27T07:02:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 17 และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2427
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียน ตามขอบเขตการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน คือ ด้านการวางแผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และ ด้านการวัดผล ประเมินผลการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร และครู จำนวน 493 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตามตาราง ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ซึ่งได้มาจากการสุ่มตามระดับชั้นอย่างมีสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเป็น .9737 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ สมมติฐานโดย t-test (t-Independent Samples test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ในแต่ละด้านตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านการวางแผนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลด้านการจัดการเรียน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารและครูมีความ คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยู่ใน โรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนในโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่าง ๆ ทั้งในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การวางแผนการสอนการผลิตสื่อ และการใช้เป็นสื่อใน กระบวนการเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และทำสื่อ การสอนง่าย ๆ เช่น ใบความรู้ ใบงาน ครูขาดความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อการเรียน การสอน การวัดผลประเมินผล การวางแผนการสอน และ ขาดครูในการจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ดังนั้นควรจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตสื่อ การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การใช้คอมพิวเตอร์ en_US
dc.subject การพัฒนาการเรียนการสอน en_US
dc.subject computer en_US
dc.subject instructional management en_US
dc.title สภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 en_US
dc.title.alternative STATES OF USING COMPUTERS FOR INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT IN SCHOOLS UNDER BURIRAM EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics