ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ “ชุดระบำนางรองรำลึก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Show simple item record

dc.contributor.author โกสุม, โกสุม สวัสดิ์พูน
dc.date.accessioned 2017-09-27T06:41:02Z
dc.date.available 2017-09-27T06:41:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2410
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมือง สร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลป์ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์ พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการ เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ4) ศึกษาความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำ นางรองรำลึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาล นางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 41 คน ได้มาโดยการ สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสาประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์ พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 เล่ม แบ่งเป็น 4 หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 เล่ม 11 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึก จำนวน 1 ฉบับ 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบ t - test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.10 /82.83 เป็นไปตามเกณฑ์ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรอง รำลึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.6019 แสดงว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.19 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดระบำนางรองรำลึกอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เอกสารประกอบการเรียนรู้ en_US
dc.subject นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ en_US
dc.subject ระบำนางรองรำลึก en_US
dc.subject effects of using of learning xcercise book en_US
dc.subject creative local dances entitled en_US
dc.subject abumnangrongrumluk en_US
dc.title ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ “ชุดระบำนางรองรำลึก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 en_US
dc.title.alternative EFFECTS OF USING OF LEARNING EXERCISE BOOK ON CREATIVE LOCAL DANCES ENTITLED “RABAMNANGRONGRUMLUK SET” FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics