ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖

Show simple item record

dc.contributor.author ภุครองทอง, ณัฐพล
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:43:34Z
dc.date.available 2017-09-19T08:43:34Z
dc.date.issued 2557-05
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2183
dc.description.abstract การวิจัย เรื่อง การประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555 – 2556 จากการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 60 คน และเพศหญิง จำนวน 16 คน โดยผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี มีจำนวน 41 คน ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าฝ่าย/แผนก ซึ่งประเภทของสถานประกอบการของผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนไทย มากที่สุด ลักษณะของธุรกิจของผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคการออกแบบและตกแต่ง รองลงมา ระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่ตั้งของสถานประกอบการของผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคและจำนวนบุคลากรของสถานประกอบการของผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ มีน้อยกว่า 100 คน ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด สรองลงมา ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการจัดกระบวนวิชามีความสมบูรณ์ ในด้านของครอบคลุมด้านเนื้อหาของหลักสูตรมีความยั่งยืนผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ส ในส่วนของหลักสูตรผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor nuttapon.pr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics