ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕

Show simple item record

dc.contributor.author ภุครองทอง, ณัฐพล
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:31:03Z
dc.date.available 2017-09-19T08:31:03Z
dc.date.issued 2556-05
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2180
dc.description.abstract การวิจัย เรื่อง การประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2554 – 2555 จากการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด รองลงมามี 2 ข้อ ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการจัดกระบวนวิชามีความสมบูรณ์และครอบคลุมเนื้อหา โดยในด้านเนื้อหาของหลักสูตรมีความยั่งยืนผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในส่วนของหลักสูตรผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสาขาวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor nuttapon.pr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics