ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด(QR Code) เพื่อพัฒนาตนแบบระบบระบุตัวตน สําหรับจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนตร : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics