ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยที่สถานประกอบการต้องการ

Show simple item record

dc.contributor.author ินทรัพย์, ยืนยาว
dc.date.accessioned 2017-09-14T08:05:19Z
dc.date.available 2017-09-14T08:05:19Z
dc.date.issued 2014-07
dc.identifier.citation 39-48 en_US
dc.identifier.issn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1304
dc.description.abstract การวิจัยเรื่อง “ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตทางภาษาไทยและการ สื่อสารของสถานประกอบการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 1.00 และค่าจากการทดลองใช้ .86 เก็บข้อมูลจาก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 300 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ในด้านภาษา สถานประกอบการความต้องการมีความต้องการใช้ภาษาไทย เป็นภาษาในการสื่อสารและการปฏิบัติงานมากกว่าภาษาอื่น ๆ ในด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ สถานประกอบการมีความต้องการทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มากที่สุด ในด้านทัศนคติ สถานประกอบการมีความต้องการผู้มีทัศนคติเชิงบวกมาก ที่สุด ในด้านคุณธรรมจริยธรรม สถานประกอบการมีความต้องการผู้มีความรับผิด ชอบมากที่สุด ในด้านหลักสูตร สถานประกอบการมีความต้องการหลักสูตรคู่ คิดเป็น ร้อยละ 87.00 และเปิดคู่กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 47.00 ใช้ชื่อ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 34.70 ในด้านข้อคิดเห็น เพิ่มเติม สถานประกอบการเห็นว่า ควรผลิตบัณฑิตที่เน้นให้มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ พร้อมสามารถปฏิบัติงานได้ อาทิงานสารบรรณ งานธุรการ งานเอกสาร งานสำานักงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอย่างถ่องแท้ ทั้งทางทฤษฎีและ ปฏิบัติ และเห็นว่า ควรเพิ่มทักษะทางอารมณ์ควบคู่กับการเรียนภาควิชาการ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การพัฒนาหลักสูตร, ภาษาไทย, คุณลักษณะบัณฑิต en_US
dc.title คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยที่สถานประกอบการต้องการ en_US
dc.title.alternative Charactenristics of the graduate in Thai as required by entrepreneurs en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor - en_US
dc.journal.namejournal รมยสาร
dc.journal.namejournal รมยสาร


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics