ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing คู่มือนักศึกษา by Issue Date

Browsing คู่มือนักศึกษา by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1991)
  เครื่องหมายประจำวิทยาลัยครู,แนะนำวิทยาลัยครู,พระราชบัญญัติระเบียบสภาการฝึกหัดครู,แนวปฏิบัติเเละบริการต่างๆ.
 • วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1992)
  การแบ่งส่วนราชการและบุคลากรของวิทยาลัย,หัวหน้างาน,คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ,ทำเนียบอาจารย์,ระเบียบสภาการฝึกหัดครู.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1994)
  เครื่องหมายประจำวิทยาลัยครู,แนะนำวิทยาลัยครูบุรีรัมย์,ประวัติสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ,ระเบียบการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,เเนวปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลัก ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1995)
  แนะนำสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ทำเนียบอาจารย์และระเบียบสภาการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,แนวการปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2538.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1996)
  แนะนำสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ทำเนียบอาจารย์และระเบียบสภาการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,แนวการปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2538.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1997)
  แนะนำสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ทำเนียบอาจารย์และระเบียบสภาการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,แนวการปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันราชภ้ฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2540.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1997)
  ประวัติสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ระเบียบข้อบังคับและประกาศต่างๆ,งานกิจกรรมนักศึกษา,หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1998)
  เกี่ยวกับสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,งานกิจการนักศึกษา,งานทะเบียนและวัดผล,ระเบียบข้อบังคับทั่วไป,ระเบียบและข้อบังคับนักศึกษาภาคปกติ,ระเบียบข้อบังคับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.),ระเบียบข้อบังคับนักศึกษา ภาค กศ.บป.,โครงสร้างหลักสูตร.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2002-08-01)
  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2007-08-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-01-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลที่จำเป็น และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยา ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (2017-01-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลที่จำเป็น และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยา ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  เกี่ยวสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ข้อบังคับระเบียบและประกาศต่างๆ,ข้อบังคับระเบียบสำหรับนักศึกษาภาคปกติ,ข้อบังคับระเบียบสำหรับนักศึกษาการศึกษาพิเศษ(กศ.พ),ข้อบังคับระเบียบสำหรับนักศึกษา กศ.บป.,งานกิจการนักศึกษา,งานทะเบียนวัดผลวิ ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  เกี่ยวกับสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ข้อบังคับระเบียบและประกาศต่างๆ,ข้อบังคับระเบียบนักศึกษาภาคปกติ,ข้อบังคับระเบียบนักศึกษาการศึกษาพิเศษ(กศ.พ.),ข้อบังคับระเบียบนักศึกษา กศ.บป.,งานกิจการนักศึกษา,งานทะเบียนและวัดผล,หลักสูตรและโ ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-08-16)
  คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2561

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account