หอจดหมายเหตุ: Recent submissions

 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-12-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-11-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-10-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-09-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-08-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-07-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-06-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-05-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-04-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-03-01)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-02-28)
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-08-16)
  คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (2017-01-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลที่จำเป็น และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยา ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2007-08-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-01-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลที่จำเป็น และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยา ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2002-08-01)
  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ...
 • คณะกรรมการชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  เรื่องเล่าจากภาพ
 • งานประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-02-28)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account