ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ประสีระเตสัง, ณัฐ
dc.date.accessioned 2017-09-11T02:47:12Z
dc.date.available 2017-09-11T02:47:12Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1158
dc.description.abstract การวิจัย เรื่อง การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเครียดจากการทำงานและเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเครียดจากการทำงานตามองค์ประกอบทางด้านสังคมวิทยาจากการศึกษาของพนักงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ระดับความเครียดรายองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาสังคมในปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย มีคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในส่วนขององค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาสังคมในปัจจัยทางด้านประสบการณ์ทำงาน เฉลี่ย มีคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบที่ไม่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาถึงระดับความเครียดจากการทำงาน พบว่า พนักงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีระดับความเครียดจากการทำงานด้านข้อเรียกร้องจากการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบด้านข้อเรียกร้องจากการทำงานสูงสุด คือ ด้านความรอบคอบในการทำงาน รองลงมา คือ ด้านลักษณะงานที่ต้องดูแลเอาใจใส่ ส่วนด้านที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบด้านข้อเรียกร้องจากการทำงานต่ำสุด คือ ด้านชั่วโมงการทำงานต่อวัน ในส่วนของระดับความเครียดจากการทำงานด้านการควบคุมหรืออำนาจในการตัดสินใจในการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ โดยด้านที่มีระดับความเครียดจากการทำงานสูงสุด คือ ด้านการกำหนดวิธีการทำงาน รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ ส่วนด้านที่มีระดับความเครียดจากการทำงานต่ำสุด คือ ด้านความพอใจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์และระดับความเครียดจากการทำงานด้านการการสนับสนุนทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ โดยด้านที่มีระดับความเครียดจากการทำงานสูงสุด คือ ด้านกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา รองลงมา คือ ด้านการให้ความสำคัญจากผู้บังคับบัญชา ส่วนด้านที่มีระดับความเครียดจากการทำงานต่ำสุด คือ ด้านคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความเครียดจากการทำงาน ระดับความเครียด องค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาสังคม en_US
dc.title การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor nat.ps@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics