ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน โดยใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านตราดตวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author สมหมาย, ปะติตังโข
dc.date.accessioned 2019-08-09T02:34:29Z
dc.date.available 2019-08-09T02:34:29Z
dc.date.issued 2561
dc.identifier.citation วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558) : หน้า 68-77 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5192
dc.description.abstract การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน 2) ศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน และ 3) ศึกษารูปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนชุมชนบ้านตราดตวนกลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนประชาชนจำนวน180คนและกลุ่มผู้นำชุมชนบ้านตราดตวนจำนวน 10 คนเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการศึกษา พบว่า 1. ประชาชนชุมชนบ้านตราดตวน มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางและมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดรายจ่ายการประหยัดอดออมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเริ่มปฏิบัติจากตัวเอง และครอบครัว 2.แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการดำเนินชีวิตโดยการลดการใช้-จ่ายในครัวเรือนลดปริมาณการซื้อจากภายนอกเน้นผลิตใช้ด้วยตนเองและแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการประกอบอาชีพคือผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน และนำไปจำหน่าย เช่น เพาะเห็ดจากผักตบชวา 3. รูปแบบ (Model) การแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะของชุมชนบ้านตราดตวน ต้องเริ่มจากคนในชุมชนมีองค์ความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการมีส่วนร่วมของชุมชน en_US
dc.description.abstract This action research aimed: 1) to study the body of knowledge about the sufficiency economy philosophy of people in Tradtoun village; 2) to investigate the guidelines in applying the sufficiency economy philosophy into daily life and occupation of people in Tradtoun village; and 3) to ascertain the integrative models of the sufficiency economy philosophy in order to solve the poverty problems of people in Tradtoun village. The samples were 180 representatives and 10 community leaders. The research instruments included questionnaire and structured interview. The quantitative data were analyzed by descriptive statistics while the qualitative data obtained were analyzed by content analysis technique. The results were as follows: 1. People in Tradtoun village understood the sufficiency economy philosophy at a moderate level, and applied the sufficiency economy philosophy by reducing the expenses, economizing and saving money, and utilizing the resources worthily and utmost both in private and public beginning with individuals and households. 2. The guidelines in applying the sufficiency economy into their occupation were that they produce the products using in their own households and selling for money such as mushroom cultivation from water hyacinth. 3. The appropriate model for solving the poverty problem in Tradtoun community should initiate from people in community having body of knowledge, providing the sufficiency economy learning source in community, and receiving the participation from community. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน โดยใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านตราดตวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน โดยใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านตราดตวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative A Study of Integrative Models for Solving the Poverty Problem in Community Using the Sufficiency Economy Philosophy: A Case Study of Tradtoun Village, Chumhed Sub-district, Muang District, Buriram Province en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics