ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Author "sanusan@gmail.com"

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Author "sanusan@gmail.com"

Sort by: Order: Results:

 • สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-04-23)
  การจัดการวัชพืชโดยใช้สารเคมีนับเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพสามารถเลือกทำลายวัชพืชได้อีกทั้งยังใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายงานว่า ในแต่ละปีมีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชสูงถึง ...
 • สานุสันต์, สุชาดา; ชุลีกรกูล, ศรายุทธ; มีแก้ว, ภิญโญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-07-08)
  ผลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 8 สิ่งทดลองจานวน 3 ซ้า ดังนี้ 1) วิธีควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย : T1) 2) ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 30 ...
 • งามเหลือ, พิไลพร; สานุสันต์, สุชาดา; สัดชำ, นภัสสร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-12-16)
  การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลวัว,มูลสุกรและมูลไก่ที่ส่งผลตํอการงอกของอ้อยพันธุ์ระยอง 95 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) มี 4 กรรมวิธี จานวน 4 ซ้า คือ (T1)การไมํใสํปุ๋ย(T2)กา ...
 • สิริฐนกร, พีรยุทธ; พะรัมย์, ไกร์วิทย์; สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  การศึกษาวัสดุรองพื้นต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของและผลผลิตปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดิน วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in RCBD จำนวน 3 ซ้ำ ปัจจัยที่ 1 อัตราการใส่ไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกาไนท์ครอเลอร์ (Eudriluseugeniae) ...
 • อารักษณ์ธรรม, สุลีลัก; สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  การศึกษาผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับการฉีดน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมมะลิ 105 ทำการทดลองที่แปลงนาเกษตร ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account