ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 4 ปี